JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba za 2021. godinu
25.05.2021
ODLUKA o dodjeli nagrade “Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba
09.07.2021

Potpisan Ugovor o bespovratnim sredstvima za ESF-ov projekt „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 25. svibnja 2021. godine potpisala je Ugovor o bespovratnim sredstvima za ESF-ov projekt „Promocija cjeloživotnog učenja faza II“.’

Ugovor o dodjeli 11.840.800,00 kuna iz Europskog socijalnog fonda potpisali su, uz ministra znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovana Fuchsa, pomoćnik ravnatelja ASOO-a za razvoj obrazovanja odraslih, g. Mario Vučić i pomoćnica ravnatelja za provedbu strukturnih instrumenata Europske unije gđa Martina Hundrić.

Svrha je projekta odgovoriti na problem nedovoljnog uključivanja i sudjelovanja različitih dionika u cjeloživotnom učenju podizanjem svijesti o važnosti učenja, a sve s ciljem osnaživanja sudionika i unaprjeđenja njihovih ključnih kompetencija i kapaciteta za sudjelovanje u društvu i na tržištu rada. Nadalje, projektom će se ojačati kompetencije obrazovnog osoblja iz ustanova za obrazovanje odraslih, odnosno kapaciteti najmanje 550 obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih, a aktivnostima promocije cjeloživotnog učenja radit će se i pojačano na dosegu što većeg broja građana Republike Hrvatske.

Nova faza projekta, koja traje tri godine, nastavlja cjelokupnu priču prethodne faze projekta Promocija cjeloživotnog učenja, kojim se identificirao ključni problem nedovoljnog uključivanja građana Republike Hrvatske u sustav cjeloživotnoga učenja. Nastavak projekta, odnosno faza II projekta Promocija cjeloživotnog učenja, govori o održivosti i važnosti ovog projekta za sve dionike u sustavu obrazovanja budući da se njime već niz godina nude i osiguravaju konkretne mogućnosti cjeloživotnog učenja svim ciljnim skupinama uključenim u projekt.

Do sada je uspostavljena mreža osam regionalnih koordinatora u svrhu decentralizacije aktivnosti vezanih uz učenje i obrazovanje, odnosno s ciljem uključivanja svih regija i županija Republike Hrvatske u aktivnosti ovog projekta. U okviru projekta održane su četiri nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja tijekom kojih su, u suradnji s regionalnim koordinatorima i ustanovama za obrazovanje odraslih, organizirana brojna besplatna događanja (radionice, predavanja, okrugli stolovi, seminari itd.) na području čitave RH, a održano je više od 3 000 događanja na kojima je sudjelovalo nekoliko desetaka tisuća građana iz cijele Hrvatske. Nadalje, održana su četiri Međunarodna andragoška simpozija, osam ciklusa andragoških radionica te brojna druga regionalna događanja promocije cjeloživotnog učenja.

Projektnim aktivnostima nastavit će se pružati kontinuirana stručna podrška ustanovama za obrazovanje odraslih te će se unaprijediti stručni kapaciteti dionika sustava obrazovanja odraslih, odnosno nastavnika, voditelja obrazovanja odraslih, ravnatelja i ostalog obrazovnog osoblja ustanova za obrazovanje odraslih čime će se dodatno unaprijediti kvaliteta sustava, posebice u radu s odraslim polaznicima kao osjetljivom skupinom.

Projektom će se također dodatno unaprijediti i razviti mreža regionalnih koordinatora (ustanova za obrazovanje odraslih) čime će se osigurati održivost nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja kao jedne od ključnih aktivnosti promocije te će se stvoriti preduvjeti da se i nakon završetka projekta kontinuirano provode aktivnosti promocije cjeloživotnog učenja na regionalnoj i lokalnoj razini.

Svi komunikacijski materijali koji će se kreirati tijekom projekta bit će i dalje javno dostupni te će služiti kao motivacija i poticaj za cjeloživotno učenje te kao sredstvo kontinuirane promocije važnosti cjeloživotnog učenja i razvijanja svijesti o važnosti istog, a mrežna stranica projekta, www.cjelozivotno-ucenje.hr i dalje će služiti kao referentno mjesto, odnosno izvor informacija za sve građane RH u vezi nacionalne obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja, mogućnostima pohađanja besplatnih radionica, seminara, predavanja i brojnih drugih događanja u sklopu projekta.

Više informacija o projektu možete pronaći na: http://www.cjelozivotno-ucenje.hr/