Tjedan 2012.

Nikad nije kasno za učenje

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je i 2012. godine, petu godinu zaredom, a šesti put u Hrvatskoj, provodila nacionalnu obrazovnu kampanju Tjedan cjeloživotnog učenja.

Na temelju prijedloga regionalnih koordinatora, a i samih provoditelja aktivnosti, 2012. provedba Tjedna započela je kasnije i trajala je od 24. do 30. rujna.

2012. godina proglašena je Europskom godinom aktivnog starenja i međugeneracijske solidarnosti, sa ciljem jačanja svijesti o doprinosu starijih osoba društvu i načinima na koji se taj doprinos može poduprijeti te poticanja i mobiliziranja kreatora politika i relevantnih dionika na svim razinama da djeluju u cilju stvaranja boljih mogućnosti za aktivno starenje i jačanje solidarnosti između generacija. Do 2060. prosječni građanin EU-a imat će 47,2 godine, a na osobe starije od 65 godina otpadat će skoro 30% stanovništva EU-a (16% u 2010. godini), što dodatno upućuje na važnost promicanja i podupiranja aktivnog starenja. Aktivno starenje odnosi se na starenje uz dobro zdravlje i aktivno sudjelovanje u društvu, veću ispunjenost na radnom mjestu, veću neovisnost u svakodnevnom životu i veću građansku uključenost, a posebnu važnu ulogu ovdje ima i cjeloživotno učenje.

Također, dokument „Nikad nije kasno za učenje“, jedan od ključnih dokumenta Europske unije o obrazovanju odraslih, uz isticanje potrebe za motiviranjem ljudi za učenjem kroz povećanje kvalitete dostupnih informacija, naglašava i potrebu jačanja svijesti o važnosti učenja u trećoj životnoj dobi. Ističe se važnost politika aktivnog starenja, a posebice se naglašava potreba za povećanjem mogućnosti učenja za starije radnike, kao i širenje obrazovne ponude za građane koji su već u mirovini.

Sljedeći tu poruku, Tjedan cjeloživotnog učenja 2012. usredotočio se na to da motivara građane, bez obzira na dob, razinu obrazovanosti, radni status, i sve druge okolnosti, da se uključuje u proces cjeloživotnog učenja, pri čemu je poseban naglasak bio upravo na obrazovanju za treću životnu dob.

I 2012. godine regionalni koordinatori brinuli su se za događanja u svojoj regiji, dijelili promotivne materijale te dostavljali sve potrebne informacije. Popis koordinatora Tjedna cjeloživotnog učenja 2012. godine možete pronaći ovdje.

Na svečanom otvorenju, koji se održalo 24. rujna u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, dodijelile su se nagrade „Maslačak znanja“. Dobitnici nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba za 2012. godinu bili su: Ana Orkić, Ludmila – Milica Pocza i Miroslav Cindori.

Događanja s Tjedna 2012. možete pregledati ovdje

Promotivne materijale s Tjedna 2012. možete preuzeti ovdje